شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۴, ۱۲:۲۴
 
 

کاریابی ها

 درباره ما

پیام مدیرکل

فهرست مشخصات دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی خارجی سراسر کشورفهرست مشخصات دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی خارجی سراسر کشور

آشنایی

مراحل و مدارک صدور مجوز  

 

دستور العمل حق الزحمه  94 -نهایی1دستور العمل حق الزحمه 94

 

نمودارصدورمجوزنمودارصدورمجوز

انواع دفاتر کاریابی غیر دولتی

داخلی

فهرست استان ها

خارجی

مراکز خدمات اشتغال

قوانین و مقررات

آیین نامه ها و دستور العملها

آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

 آیین نامه اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نمودار روند اعزام نیروی کارنمودار روند اعزام نیروی کار

دستورالعمل صدور کاریابی مجازی جدیددستورالعمل صدور کاریابی مجازی جدید

بخشنامه ها و ابلاغیه ها

بخشنامه نصب تابلو  سردرورودی در موسسات کاریابی

تابلو 1تابلو 1
تابلو 2تابلو 2
تابلو 3تابلو 3
تابلوتابلو

نرم افزار موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی راه اندازی شد.

قراردادنهایی کارجو با کاریابی قراردادنهایی کارجو با کاریابی

 

بخشنامه شماره  1 2  3 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد  

 

پرسش و پاسخ94پرسش و پاسخ94

تماس با ما تماس با ما