چهارشنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۵, ۰۰:۱۵
 
 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور           نام و نشانی ادارات کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس تقسیمات کشوری

                                                                            ادارات کل                    مراکز فنی و حرفه ای تهران 

وزارت جهاد کشاورزی                                      شماره تلفن مستقیم سازمان جهاد کشاورزی استانها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی                     نشانی و تلفن ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانها

وزارت صنعت؛ معدن و تجارت                            مرکز ملی فرش

صندوق مهر امام رضا (ع)                                 نشانی و تلفن دفاتر صندوق مهر امام رضا (ع) در  استانها، شهرستانها و شعب

سازمان میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری   نام و شماره تماس  مدیران میراث فرهنگی در استانها

آدرس ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها آدرس الکترونیکی  ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها

مشاغل 1