آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399
عکاس: حمیدملکی

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳