نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399
عکاس: حمیدملکی

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳