جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399
عکاس: حمیدملکی

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 13

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 2

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 10

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 1

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 9

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 5

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 11

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 6

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 8

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲