تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399
عکاس: حمیدملکی

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 12

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 5

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 11

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 8

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 6

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 4

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 9

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 10

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 3

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲