آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399
عکاس: ابوالفضل بخشنده

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 9

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 3

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 2

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 8

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 7

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 5

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 4

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 12

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 11

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲