مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵