آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399
عکاس: حمیدملکی

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 6

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 19

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 7

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 18

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 17

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 16

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 15

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 14

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 13

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳