افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399
عکاس: حمیدملکی

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 8

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 7

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 6

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 5

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 4

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 3

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 2

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 1

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹