13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران
عکاس: حمیدملکی

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 2

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 16

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 15

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 13

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 12

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 11

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 14

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 10

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 9

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲