همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399
عکاس: حمیدملکی

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 17

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 25

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 18

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 23

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 24

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 22

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 21

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 20

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 19

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳