297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399
عکاس: حمیدملکی

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 1

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 17

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 16

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 18

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 15

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 13

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 14

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 25

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 23

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳