جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399
عکاس: حمیدملکی

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 8

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 1

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 15

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 11

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 10

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 12

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 14

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 9

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 13

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲