پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399
عکاس: حمیدملکی

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 1

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 6

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 2

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 8

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 4

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 3

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 14

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 15

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 12

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲