بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲