تجلیل از عملکرد بنگاههای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400
عکاس: حمیدملکی

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 2

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 30

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 29

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 28

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 27

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 26

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 25

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 24

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 23

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳