آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400
عکاس: حمیدملکی

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 73

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 72

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 74

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 71

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 70

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 69

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 67

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 66

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 65

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۸