امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400
عکاس: حمیدملکی

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 31

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 30

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 29

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 28

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 27

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 26

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 25

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 24

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 23

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۴