افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400
عکاس: حمیدملکی

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 13

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 14

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 12

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 11

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 9

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 15

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 10

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 1

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 17

سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲