جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400
عکاس: حمیدملکی

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 13

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 4

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 12

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 11

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 10

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 9

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 7

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 1

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 6

شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲