نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400
عکاس: حمیدملکی

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 8

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 19

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 7

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 20

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 26

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 25

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 24

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 23

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 22

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳