آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400
عکاس: ابوالفضل بخشنده

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 12

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 16

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 15

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 14

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 13

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 11

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 12
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 10

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 12
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 5

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 12
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 8

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲