جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400
عکاس: حمیدملکی

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 6

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 17

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 16

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 15

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 14

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 13

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 12

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 11

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 10

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲