بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400
عکاس: حمیدملکی

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 19

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 22

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 21

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 20

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 18

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 17

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 16

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 15

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 14

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳