گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 8مهر1400

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 8مهر1400

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 16

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 18

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 21

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 12

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 22

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 20

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 19

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 17

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد 15

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳