آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400
عکاس: حمیدملکی

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 17

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 19

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 21

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 20

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 18

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 16

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 14

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 13

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

آیین تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 20مهرما1400 1

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳