بازدید دکتر عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگاه‌های آموزشی《مرکز تخصصی مهارت و فناوری خودرو ۹ دی》

بازدید دکتر عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگاه‌های آموزشی《مرکز تخصصی مهارت و فناوری خودرو ۹ دی》

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰

بازدید دکتر عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگاه‌های آموزشی《مرکز تخصصی مهارت و فناوری خودرو ۹ دی》

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰

بازدید دکتر عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگاه‌های آموزشی《مرکز تخصصی مهارت و فناوری خودرو ۹ دی》

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰