نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400
عکاس: حمیدملکی

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 20

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 19

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 18

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 17

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 16

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 15

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 14

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 13

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

نشست جامعه اسلامی کارگران با حضور وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرکت اتحاد موتور 13 آبان 1400 12

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳