آیین بزرگداشت هفته کارآفرینی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400

عکاس: حمیدملکی

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 12

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 7

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 21

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 20

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 19

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 18

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 16

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 17

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰

آیین گشایش هفته کار آفرینی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 16آبان1400 15

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳