افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400
عکاس: حمیدملکی

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 35

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 40

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 39

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 38

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 37

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 36

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 34

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 33

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

افتتاح نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر کرج 12 دی 1400 32

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۵