حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400
عکاس: حامدجبارنژاد

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 3

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 4

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 1

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 2

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 8

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 6

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 7

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 9

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تجمع بزرگ گارگری و کار فرمائی مردان میدان در حرم حضرت امام خمینی (ره)15دی ما 1400 5

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲