گزارش تصویری دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400

گزارش تصویری دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 16

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 22

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 15

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 21

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 20

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 8

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 1

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 18

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

گزارش دیدار مردمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین درموکب سردار شهید قاسم سلیمانی 14 دی 1400 2

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳