مراسم هشتمین جشنواره تعاونی های برتر

مراسم هشتمین جشنواره تعاونیهای برتر 3

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲

مراسم هشتمین جشنواره تعاونیهای برتر 2

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲

مراسم هشتمین جشنواره تعاونیهای برتر 4

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲

مراسم هشتمین جشنواره تعاونیهای برتر 1

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲

مراسم هشتمین جشنواره تعاونیهای برتر 5

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲