افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور دکتر ربیعی-26شهریور 1392-

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 7

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 8

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 9

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 1

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 2

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 4

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 3

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 6

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

افتتاح نخستین مرکز تخصصی،توانبخشی آرمان شایان با حضور وزیر-26شهریور 1392- 10

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲