همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گرو ههای درآمدی مشمول یارانه

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 2

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 8

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 3

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 1

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 9

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 5

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 4

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 6

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی یارانه 7

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲