مراسم تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین مسابقات ملی مهارت

مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان بیمه سلامت ایران 1

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲

مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان بیمه سلامت ایران 2

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲

مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان بیمه سلامت ایران 3

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲

مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان بیمه سلامت ایران 5

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲

مراسم تقدیرازبرگزیدگان چهاردهمین مسابقات ملی مهارت 1

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

مراسم تقدیرازبرگزیدگان چهاردهمین مسابقات ملی مهارت 2

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

مراسم تقدیرازبرگزیدگان چهاردهمین مسابقات ملی مهارت 3

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

مراسم تقدیرازبرگزیدگان چهاردهمین مسابقات ملی مهارت 4

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

مراسم تقدیرازبرگزیدگان چهاردهمین مسابقات ملی مهارت 5

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۲