مراسم تجلیل از افتخار آفرینان چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت آلمان

مراسم تجلیل از افتخار آفرینان چهل و دومین دوره مسابقات جهانی مهارت آلمان -15آبان- 1

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲

مراسم تجلیل از افتخار آفرینان چهل و دومین دوره مسابقات جهانی مهارت آلمان-15آبان- 2

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲

مراسم تجلیل از افتخار آفرینان چهل و دومین دوره مسابقات جهانی مهارت آلمان -15آبان- 3

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲

مراسم تجلیل از افتخار آفرینان چهل و دومین دوره مسابقات جهانی مهارت آلمان-15آبان- 4

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲

مراسم تجلیل از افتخار آفرینان چهل و دومین دوره مسابقات جهانی مهارت آلمان -15 آبان- 5

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲

مراسم تجلیل از افتخار آفرینان چهل و دومین دوره مسابقات جهانی مهارت آلمان -15آبان- 6

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲

سفر وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی به استان قزوین-16 آبان- 7

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲

سفر وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی به استان قزوین-16آبان -8

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲

سفر وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی به استان قزوین-16 آبان- 9

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۲