سفر استانی سرپرست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصفهان

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 25

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 5

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 2

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 24

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 20

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 23

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 22

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 19

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دکتر «محمدهادی زاهدی‌وفا» همزمان با بیست‌وپنجمین سفر استانی ریاست‌جمهوری و هیئت دولت سیزدهم، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون اصفهان سفر کرد 18

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۳