دیدار وزیر منابع انسانی وکار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2 تیر 93-

عکاس: رضا زینلی

دیدار وزیر منابع انسانی و کار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2تیر 93- 8

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳

دیدار وزیر منابع انسانی و کار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2تیر 93- 5

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳

دیدار وزیر منابع انسانی و کار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2تیر 93- 3

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳

دیدار وزیر منابع انسانی و کار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2تیر 93- 4

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳

دیدار وزیر منابع انسانی و کار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2تیر 93- 2

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳

دیدار وزیر منابع انسانی و کار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2تیر 93- 1

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳

دیدار وزیر منابع انسانی و کار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2تیر 93- 6

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳

دیدار وزیر منابع انسانی و کار سودان با دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -2تیر 93- 7

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳