امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ،وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93-

امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93- 5

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳

امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93- 2

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳

امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93- 4

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳

امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93- 3

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳

امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93- 7

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳

امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93- 6

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳

امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93- 1

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳

امضاء تفاهمنامه وزرای تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، صنعت ،‌معدن و تجارت و راه وشهرسازی در ذوب آهن اصفهان -5تیر 93- 8

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳