مراسم افطار سازمان تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی 21تیر 93-

مراسم افطار سازمان تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -21 تیر 93- 1

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

مراسم افطار سازمان تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -21 تیر 93- 2

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

مراسم افطار سازمان تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -21 تیر 93- 3

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

مراسم افطار سازمان تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -21 تیر 93- 4

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

مراسم افطار سازمان تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -21 تیر 93- 5

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

مراسم افطار سازمان تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی -21 تیر 93- 6

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳