جلسه شورای ملی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -6 مهر 93-

عکاس: سید رضا زینلی

جلسه ملی شورای سالمندان با حضور دکتر ربیعی - 6 مهر 93 -

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جلسه ملی شورای سالمندان با حضور دکتر ربیعی - 6 مهر 93 -

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جلسه ملی شورای سالمندان با حضور دکتر ربیعی - 6 مهر 93 -

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جلسه ملی شورای سالمندان با حضور دکتر ربیعی - 6 مهر 93 -

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جلسه ملی شورای سالمندان با حضور دکتر ربیعی - 6 مهر 93 -

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳