جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7 مهر 93-

عکاس: سید رضا زینلی

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7مهر 93-

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7مهر 93-

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7مهر 93-

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7مهر 93-

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7مهر 93-

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7مهر 93-

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7مهر 93-

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ربیعی -7مهر 93-

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳