همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93 -

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 1

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 2

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 3

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 4

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 5

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 6

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 7

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 8

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳

همایش روز جهانی سالمندان با حضور دکتر ربیعی -9 مهر 93- 9

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳