گرد همایی آموزشی توانمند سازی مدیران کل ستادی و اجرایی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با حضور دکتر ربیعی - 7 مهر 93-

عکاس: سید رضا زینلی

گرد همایی آموزشی توانمند سازی مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با حضور دکتر ربیعی - 7 مهر 93 - 5

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳

گرد همایی آموزشی توانمند سازی مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با حضور دکتر ربیعی - 7 مهر 93 - 1

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳

گرد همایی آموزشی توانمند سازی مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با حضور دکتر ربیعی - 7 مهر 93 - 2

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳

گرد همایی آموزشی توانمند سازی مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با حضور دکتر ربیعی - 7 مهر 93 - 3

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳

گرد همایی آموزشی توانمند سازی مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با حضور دکتر ربیعی - 7 مهر 93 - 4

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳

گرد همایی آموزشی توانمند سازی مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با حضور دکتر ربیعی - 7 مهر 93 - 6

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳