مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی با حضور دکتر ربیعی - 16 مهر 93-

عکاس: سید رضا زینلی

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی با حضور دکتر ربیعی -16 مهر 93- 1

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی با حضور دکتر ربیعی -16 مهر 93- 2

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی با حضور دکتر ربیعی -16 مهر 93- 4

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی با حضور دکتر ربیعی -16 مهر 93- 5

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی با حضور دکتر ربیعی -16 مهر 93- 6

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی با حضور دکتر ربیعی -16 مهر 93- 7

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳