مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر با حضور دکتر ربیعی -22مهر 93-

عکاس: سید رضا زینلی

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی،روستائیان وعشایر با حضور دکتر ربعیی-22 مهر 93- 3

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی،روستائیان وعشایر با حضور دکتر ربعیی-22 مهر 93- 4

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر با حضور دکتر ربیعی-22مهر 93- 1

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر با حضور دکتر ربیعی-22مهر 93- 2

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر با حضور دکتر ربیعی-22مهر 93- 5

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

مراسم معارفه مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر با حضور دکتر ربیعی-22مهر 93- 6

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳