امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه سینما 22 فروردین 1394

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴