اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردين 1394

عکاس: حمید ملکی و سید رضا زینلی

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

اولین گردهمایی آموزشی مدیران حوزه تعاون با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 فروردین 1394

چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴